krushelnitskaya200.jpg

Camilla Kruszelnicka (Courtesy of Catholic Newmartyrs of Russia)