Maria Do Thi Quyen 2 c.jpg

Sr. Maria Do Thi Quyen offers food to a Hmong family in Lai Chau Province. (Courtesy of Sr. Maria Do Thi Quyen)